Skip to main content

Privacy policy

Titia Lont vindt het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens zij verzamelt en hoe zij die gebruikt. Titia Lont is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy. Zij houdt zich aan de geldende Nederlandse privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Titia Lont verwerkt van haar websitebezoekers, klanten, leveranciers en persoonsgegevens die verstrekt worden aan Titia Lont.

Algemeen

Titia Lont mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Titia Lont de plicht om haar klanten:
• Op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door haar worden verwerkt;
• Te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• Voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Wijze verkrijging persoonsgegevens?

Titia Lont verzamelt persoonsgegevens wanneer:

 • U gebruik maakt van de diensten van Titia Lont;
 • U een overeenkomst heeft met Titia Lont;
 • U een offerteaanvraag doet;
 • U de website van Titia Lont bezoekt;
 • U contact opneemt met Titia Lont;
 • U via derden, zoals bureau Zeelenberg, met haar contact heeft.

Welke persoonsgegevens verwerkt Titia Lont?

Titia Lont verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten, een overeenkomst met haar heeft en/of omdat u deze zelf aan Titia Lont verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Titia Lont verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens (Straatnaam, Postcode & Woonplaats);
 • Geboortedatum;
 • Pasfoto
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in uw correspondentie of die u telefonisch verstrekt aan ons.

Titia Lont heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Titia Lont kan echter niet altijd controleren of een persoon ouder dan 16 jaar is. Als u er van overtuigd bent dat Titia Lont zonder toestemming persoonlijke gegevens verzameld heeft over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dan verwijdert Titia Lont deze informatie.
Titia Lont verzamelt niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor een goede dienstverlening. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet wilt verstrekken dan kan dat tot gevolg hebben dat Titia Lont de (gevraagde) diensten niet kan leveren.

Doelen en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Titia Lont verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het leveren van diensten: in verband met het aangaan van overeenkomst verzamelt en gebruikt Titia Lont de noodzakelijke persoonsgegevens o.a. voor het doen van een aanbod, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst en/of het geven van een advies;

 • Uitvoeren werkzaamheden;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om haar dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Titia Lont verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de organisatie, tenzij:

 • Dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • Dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Titia Lont met u heeft gesloten;
 • U daarvoor toestemming hebt gegeven.

Titia Lont verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Titia Lont neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Titia Lont) tussen zit.

Bewaartermijnen

Titia Lont bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Titia Lont hanteert een termijn van 2 jaar na afloop van de overeenkomst resp. dienstverlening en/of factuur. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd of geanonimiseerd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Titia Lont zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. In dat geval worden alleen specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard.

Beveiliging

Titia Lont neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt, conform de wet, passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Titia Lont.

Wanneer ondanks de maatregelen sprake is van een datalek dan heeft Titia Lont een procedure voor het op juiste wijze registreren resp. melden daarvan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Titia Lont gebruikt

Titia Lont gebruikt functionele en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Titia Lont gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op de website van de Consumentenbond kunt u nalezen hoe u cookies kunt verwijderen: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/browsen-zonder-sporen-na-te-laten

Uw rechten

Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;

 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • Het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Titia Lont u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Titia Lont reageert altijd binnen 4 weken op uw verzoek.

Klachtenrecht bij toezichthouder

Titia Lont wilt u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacy policy

Titia Lont heeft het recht om deze privacy policy te wijzigen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Bezoek daarom regelmatig deze pagina om te kijken of de privacy policy is aangepast.

Contactgegevens

Titia Lont coaching voor bestuurders
Westerlanderweg 60
1778 KM Westerland
0623259604
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.