Skip to main content

Sollicitatieplicht politieke ambtsdragers

De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) is een wet op basis waarvan aan afgetreden politieke ambtsdragers een uitkering wordt verstrekt. De duur is afhankelijk van de diensttijd als politieke ambtsdrager, maar zal in de regel twee tot vier jaar bedragen. In deze wet is onlangs de sollicitatieplicht geïntroduceerd.

Deze brochure is opgesteld om u, als (gewezen) politieke ambtsdrager, inzicht te geven in uw rechten en verplichtingen in relatie tot de sollicitatieplicht als u aanspraak krijgt op een Appa-uitkering. De sollicitatieplicht heeft namelijk twee aspecten:
• de plicht om passend werk te zoeken en te aanvaarden, en
• de begeleiding door een re-integratiebedrijf en de eventuele planmatige begeleiding en ondersteuning (outplacement).

Er is nog een reden voor deze brochure. De sollicitatieplicht en het sanctieregime zijn uitgewerkt in lijn met het regime van de Werkloosheidswet (WW). De Appa en de WW zijn echter regelingen die op onderdelen fundamenteel van elkaar verschillen.
Die verschillen hebben te maken met het bijzondere karakter van het politieke ambt. Politieke ambten kunnen namelijk abrupt eindigen en er is voor politieke ambtsdragers geen sprake van een opzegtermijn of andere ontslagbescherming. Het regime van de WW kan daarom niet één op één worden toegepast op de Appa. Ook de verrekening van nieuwe inkomsten tijdens de uitkering vindt plaats op een verschillende manier. Waar de WW rekent met het aantal uren waarvoor de uitkeringsgerechtigde nog beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, is voor de Appa uitsluitend de hoogte van de nieuwe inkomsten van belang.
Deze verschillen hebben ook consequenties voor de uitvoering van de sollicitatieplicht.
Deze brochure is dan ook opgesteld om in het kader van de Appa aan te geven hoe die uitvoering vorm gegeven kan worden. Dit is zowel informatief voor u als (gewezen) politieke ambtsdrager, als voor degenen die met de daadwerkelijke uitvoering zijn belast.

U kunt dit boekje downloaden via onderstaande link: